Vedtægter


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen ”Cold Hawaii Rådet” har hjemsted i Thisted Kommune

§ 2 Formål

Formålet for Cold Hawaii Rådets arbejde er, at styrke Cold Hawaii som en af Nordeuropas bedste surfdestinationer og styrke Cold Hawaii til gavn for surfsporten, erhvervslivet og turismen i Thisted Kommune.

§ 3 Indsatsområder

Rådet skal udvikle en ny version af Masterplanen for Cold Hawaii.

Rådet skal understøtte, at de konkrete indsatsområder i Masterplanen for Cold Hawaii bliver realiseret.

Rådet skal være bindeled til de mange lokale indsatser der understøtter Masterplanen for Cold Hawaii. Herunder særligt internationale vandsportevents. Men også lokale indsatser til udvikling af nuværende og nye surfspots til gavn for de aktive udøvere og lokalsamfundet. Samt udviklingen af brugen Cold Hawaii i forbindelse med erhverv og turisme.

§ 4 Rådets medlemmer/repræsentanter

  • Surfklubben NASA – Cold Hawaii (2 repræsentanter)

  • Surfcompagniet Nr. Vorupør (2 repræsentanter)

  • Friends of Cold Hawaii

  • Dansk Sejlunion

  • Dansk Surf & Rafting Forbund - DSRF

  • Thy Erhvervsforum

  • Thy Turistforening

  • Nationalpark Thy

  • Thisted Kommune

§ 5: Organisering og møder

Cold Hawaii Rådet er et selvstændig råd bestående af de 9 ovenstående organisationer. Det er de enkelte organisationer der udpeger repræsentanter til rådet. Repræsentanterne i Cold Hawaii Rådet er udpeget for en 2 årig periode.

Nye organisationer til rådet skal i udgangspunktet være organiseret under et landsdækkende forbund med relation til Cold Hawaii og have lokal tilknytning til området. Det er Cold Hawaii Rådet der træffer beslutning om optagelse af nye rådsrepræsentanter.

Rådet udpeger en formand ved det første konstituerende møde. Formanden er valgt for en 2 årig periode.

Rådet har en projektkoordinator der understøtter arbejdet med gennemførelse af rådsmøder, kontakten med de lokale indsatser mv.

Der afholdes møder mindst 4 gange om året.

§ 6 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved email til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 2 Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er rådets medlemmer.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af næstformand

11. Valg af revisor

Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være rådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være rådet i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent fra rådet.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når rådet finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger

§ 8 Årsberetning

Der udarbejdes en årsberetning der aflægges over for de der økonomisk bidrager til at understøtte rådets virke. Årsberetningen aflægges senest d. 1. april for det senest afsluttende regnskabsår.

§ 9 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. rådets medlemmer er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes af det samlede Coldhawaii Råd. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende genralforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.