Masterplan 2.0

Rådet skal i 2019 udvikle en ny masterplan for Cold Hawaii og i forlængelse heraf understøtte, at de konkrete indsatsområder i Masterplanen for Cold Hawaii bliver realiseret.

 
Middles-billede_web.jpg
 

Indhold

Masterplan 2.0 skal indeholde:

En status og gennemgang af ønsker for fremtiden.

En vision og strategiske målsætninger for Cold Hawaii frem mod 2029.

En afgrænsning af indsatsområder og konkrete projekter.

En implementerings- og tidsplan.

Cold Hawaii Rådet lægger vægt på, at den nye masterplan er visionær og realiserbar. Det betyder, at den skal afspejle de involverede interessenters ønsker og behov. Planen skal fremstå og udtrykke en høj kvalitet og således f.eks. også kunne anvendes som inspiration for alle, der ønsker at bidrage positivt til udviklingen af området.

Arbejdsgruppe:

  • Stian Eide (Formand Cold Hawaii Rådet)

  • Ole Riis (Visit Thy)

  • Henrik Jensen (Thisted Kommune)

  • Else Østergaard (Nationalpark Thy)

  • Per Kristensen (Thy Erhvervsforum)

Leverandør:

Labland Architects

Rambøll

rjohnsen.

Bidragsydere:

Thisted Kommune

GPP Vind

Westwind Klitmøller

Thy Turistforening (Visit Thy)

Andelskassen Koldby

Sparekassen Thy

Thisted Forsikring

Advokathuset Funch & Nielsen

Feriepartner Thy

Revision Limfjord

 
 

Afsæt for opgaveløsning

Vi er først og fremmest opmærksomme på, at Cold Hawaii er væsentligt, men når alt kommer til alt ét element i et væld af elementer, som gør Thy til Thy. Det betyder også, at Cold Hawaii er løsningen på noget men selvfølgelig ikke på alt i Thisted Kommune.

Vi er derfor også opmærksomme på, at arbejdet med Cold Hawaii skal sikre en bæredygtig balance mellem det, der gør Thy til Thy – herunder surf miljøet, og de nye muligheder for vækst og udvikling, som en øget interesse for Cold Hawaii fører med sig.

Med det in mente er vi fuldt ud opmærksomme på, at Cold Hawaii kan noget. F.eks. har det vist sig, at Cold Hawaii i den rigtige "indpakning" bl.a. i forbindelse med Cold Hawaii PWA World Cup, COPENCOLD HAWAII og Cold Hawaii Filmfestival er et effektivt virkemiddel i arbejdet med at bringe de stedbundne kvaliteter langs vestkysten i Thy op til overfladen.

Cold Hawaii eller ‘det er som Hawaii bare koldere’, er noget "folket" forstår – også selvom man aldrig har stået på et surfbræt. Det mærker vi i det ganske danske land og i bemærkelsesværdig høj grad også i udlandet, hvor Cold Hawaii er noget man har hørt om og finder fascinerende.   

Når det er sagt, hører der mere end markedsføringen af et godt navn til arbejdet med at få et sted til at fungere og udvikle sig i en retning, som gavner de folk, der bor i og besøger området. Det gælder også for Cold Hawaii.

Vores afsæt for opgaveløsningen bliver dermed også et reelt ønske om at forstå og rumme den mangfoldighed af interesser, der knytter sig til vestkysten i Thy. Vi tror, det er nødvendigt, hvis potentialet i Cold Hawaii skal udfoldes yderligere.   

Det handler i høj grad om forholdet mellem surfing og de mange interesser, der findes i og omkring (lands)byerne i området. Det drejer sig primært om Hanstholm, Klitmøller, Vorupør og Agger, men også Stenbjerg og Lyngby. For os er hvert sted særligt med særlige interesser, som knytter sig til de folk, der brænder for lige netop dét sted.

Det rækker i mange tilfælde et godt stykke ud over surfing, hvorfor vi mener, det er vigtigt, at afstemme en ny masterplan for Cold Hawaii med det særlige ved hvert sted, samtidig med at vi afdækker og integrerer de interesser, der går på tværs, og dermed har med hele kyststrækningen at gøre.

Der er dog ingen tvivl om, at surfing og surferne er og bliver kernen i vores arbejde med en ny masterplan. Her er der også mange interesser, som skal integreres i arbejdet.

Det drejer sig om f.eks. om de lokales og turisternes interesser, på én special interest-gruppe (f.eks. padle surfere) og andre special interest-grupper (f.eks. SUP-surfere), på softcore udøvere og hardcore udøvere, på almennyttige frivillige foreninger og private erhvervsdrivende, på organiserede og uorganiserede brugere – for blot at nævne noget af det, der kan kan skabe synergi, men også give spændinger hvis ikke det gribes an på den rigtige måde.  

Vores afsæt bliver desuden ønsket om at skabe sammenhæng mellem Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland. Vi ser sammenhængen mellem den nye masterplan for Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland som et udtryk for, at Thisted Kommune i samarbejde med relevante interessenter har taget beslutningen om og konsekvensen af, at vandet ér et af de absolut største stedbundne potentialer i Thy.

Som sådan ønsker man, at Cold Hawaii skal udvides fra at være én niche centreret omkring surfing (i en enkelt landsby) til at omhandle en langt mere gennemgribende opfattelse og oplevelse af, og dermed svar på, hvorfor Thy er et helt særligt sted at være bosat, bosætte sig eller komme (igen og igen) som turist.

Vi koncentrerer selvfølgelig vores arbejde om vestkysten, men er fuldt bevidste om, at Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland er to sider af samme sag. Således har man med Cold Hawaii et godt udgangspunkt for at bruge dét til også at pege på Limfjorden og dermed også Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii er det, der med rette kan kaldes et nationalt centrum for bølge relateret vandsportsgrene. Med Cold Hawaii Inland bygges der bro, og dermed skabes der en langt bedre sammenhæng mellem vandaktiviteter generelt i kommunen.

En masterplan udarbejdet af os integrerer selvfølgelig med relevante dele af f.eks. Thy på forkant, Vision 2022 for Thisted Kommune samt udviklingsplan for Vestkysten. Vi vil derudover inddrage anden relevant viden og erfaringer fra både ind- og udland.

Med en masterplan fra vores hånd skabes et solidt udgangspunkt for at finde sammen om og konsolidere det, der allerede er skabt. Med dét afsæt leveres et visionært og realiserbart produkt og således også et udgangspunkt for at udvikle Cold Hawaii (Inland) frem mod 2025.

 
 

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet?

Det overordnede formål med projektet er at lave en ny masterplan for Cold Hawaii forstået som surfing i bred forstand (surfing, SUP-surfing, windsurfing og kitesurfing) langs med vestkysten i Thy. Planen knytter desuden an til arbejdet med Cold Hawaii Inland langs med Limfjordskysten i Thisted kommune.

Hvorfor er det vigtigt?

Planen skal fungere som den røde tråd i arbejdet med Cold Hawaii. Den skal fortælle, hvor vi vil hen med surfing langs vestkysten i Thy, og hvordan det afstemmes med alt andet, som også skal have plads i området. Dermed bliver planen også en fremstilling af, hvad surfing kan og skal betyde for bosætning, turisme, uddannelse, faciliteter, kommunikation, markedsføring og events i de kommende 10 år.

Der er sket rigtig meget siden den første masterplan for Cold Hawaii. Først og fremmest er der flere, der surfer langs med vestkysten i Thy. Den mest markante stigning er sket inden for surfing og SUP-surfing.

Set i det lys er der behov for en ny masterplan, som over de kommende 10 år kan danne grundlag for og fungere som den røde tråd for de initiativer, som i samspil med det øvrige lokalmiljø skal skabe det bedst mulige grundlag for alle surfarter i Thy.

På den baggrund fremstilles en samlet vision for Cold Hawaii og dermed også en fremstilling af, hvad det kan og skal betyde for bosætning, turisme, uddannelse, faciliteter, kommunikation, markedsføring og events i de kommende år. Hertil føjes en række indsatsområder med dertil hørende konkrete målsætninger for fremtiden.

Hvad får du du ud af arbejdet med planen?

Projektet er et af dem, hvor du er en del af et 'vi', der får noget ud af det. Cold Hawaii er et område. Det dækker over en del af den jord, vi står og går på, og det hav vi surfer på. Har vi ikke en plan, er vi en del af en anden plan, der ikke nødvendigvis har surfing som sit hovedfokusområde. Uanset om du er surfer, lever af dem, der surfer, eller bare har en interesse i områdets fortsatte positive udvikling giver det derfor mening at støtte arbejdet.

Hvorfor ‘2.0’?

Cold Hawaii Masterplan 2.0 skal ses som afløser for den første masterplan for Cold Hawaii (Cold Hawaii Masterplan), som blev udarbejdet af Surfklubben NASA fra 2006 til 2007. Planen blev overleveret til Thisted Kommune juni 2007 og har siden fungeret som afsæt for en række initiativer, hvoraf nogle har været med Thisted Kommune som omdrejningspunkt andre er blevet til på initiativ fra frivillige såvel som kommercielle aktører i området.

Hvad var målet med den første masterplan?

En årligt tilbagevende begivenhed med surfing som omdrejningspunkt.

En alternativ bosætningsstrategi med surfing som omdrejningspunkt i Thy.

Surfing som element i et eller flere af de etablerede uddannelsestilbud i Thy.

Hvad blev resultatet af masterplan 1.0?

Generelt har arbejdet med Cold Hawaii medvirket til øget bosætning, øget turisme og frem for alt et forbedret image i området. Blandt andet pga. Cold Hawaii og Nationalpark Thy betragter det ganske danske land Thisted Kommune som et sted i vandkantsdanmark, hvor man har formået at raffinere det stedbundne potentiale med positive konsekvenser til følge.

Blandt de mere markante initiativer findes en række bygge- og anlægsprojekter med det formål at forbedre adgang til og ophold ved vestkysten i Thy, Cold Hawaii PWA World Cup/COPENCOLD HAWAII og HF Cold Hawaii.